dilluns, 11 d’abril de 2011

Iniciativa per Catalunya presenta una moció al Parlament en defensa de can Puig i Cadafalch d'Argentona


El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa ha presentat una moció al Parlament de Catalunya amb la seguent proposta de resolució:
El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
1.- Vetllar pel compliment immediat dels requeriments fets a la propietat de
la casa de Puig i Cadafalch a la plaça de Vendre d’Argentona, pel seu
caràcter de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) .
2.- Actuar de forma subsidiària, pel cas de que es desatengui el darrer
requeriment efectuat, procedint a efectuar els treballs indispensables per
mantenir i restaurar dit edifici en els seus elements essencials que n’evitin
la degradació, com són –entre d’altres- la intervenció global sobre les
cobertes i el terrat, la consolidació dels merlets existents i la recol·locació
dels que es van esfondrar i els demés que resultin tècnicament necessaris.
3.- Donar suport a l’ Ajuntament d’ Argentona per tal que es pugui procedir
a l’adquisició de dita “Casa Puig i Cadafalch” a la plaça de Vendre, com un
element del màxim interès patrimonial, històric i arquitectònic, no sols per
la Vila d’Argentona sinó per Catalunya.

Demanem a tots els grups del Parlament que li dónin suport.